Yeah Yeah, no politics, no war, no bra, no fannies

slimpiggy (Aiya Kar-Ching)
(#111821@0)
2001-6-25 -05:00

回到话题: 建议大家不要谈 ‘敏感’ 话题, 我们还在国内,还想来这 和移友们交流,不想访问不了这网站,如何 ?

回到论坛: HOME枫下论坛枫下论坛主坛枫下沙龙谈天说地

URL:   
http://www.rolia.net/zh/post.php?f=0&p=111821