ni mei xue guo pin yin ahh!? faint

trafford (老特,上火中...)


(#152121@0)
2001-8-1 -04:00


回到话题: 吾友之友,27,结婚一年,快生孩子,丈夫处于由网上认识一女的而外遇,现二人分居。大家出个主意吧。吾友居然精力放在调查那个第三者,然后期望男的回心转意,可能吗?

回到论坛: HOME枫下论坛枫下论坛主坛枫下沙龙谈天说地

URL:   
http://www.rolia.net/zh/post.php?f=0&p=152121