bie zuo meng mai xin che le ba, ni. bao zhun chu bu liao ji tian jiu zuang che.

guest (po ni leng shui)
(#163774@0)
2001-8-11 -05:00

回到话题: 激昂,EGG等懂车DX, 昨天一次通过路考,想买一辆新车,能否给点意见,打算买COMPACT CAR, 如CIVIC, COROLLA, PROTEGE,FOCUS之间选择,给点建议好吗?

回到论坛: HOME枫下论坛枫下论坛主坛枫下家园爱车一族

URL:   
http://www.rolia.net/zh/post.php?f=0&p=163774