×

Loading...

槟果说俺的油箱不能用了?嘿嘿。你要的是那个版本的?我现在给你些win98 SE的

heian (忘了长翅膀的天使)
本文发表在 rolia.net/zh 相约加拿大网上社区枫下论坛
Win98 - Second Edition (SE)

KT7Y4 - XBJ88 - GCQGW - CWTFM - JTFP6
GTXGD - DFWC6 - 9GRPC - 3VH6P - Q428T
CMGRR - XCBMG - 4P8TB - DR9FW - 62PFB
HMTWJ - VPPWP - 9BXP8 - WD73Y - GGT6M
W7XTC - 2YWFB - K6BPT - GMHMV - B6FDY
DPGDQ - 38VBT - XGYWX - 7VWBM - JM386
D2FKV - JV746 - WC6QT - GTX6Y - KF2G6
BX3VH - CHRYX - F9R2X - FWB9B - PTWR6
DJRJM - WKXCM - YWH3P - 89P76 - HGMFG
FKQ43 - 7CB3G - MJYD4 - QQ3FX - JX6DG
WRMXT - 7XP29 - RHJJX - 3FXRX - JYJ7T
CDPTC - GYYQX - J6F3M - Q3H2F - R4D9G
CYB3Q - THYXP - 28YQ2 - DV9GG - GPQTT
DF723 - J4T42 - MJKQQ - DW84X - 4KKHT
MCPRX - BQ7FC - R8T2M - XKB9Y - B72H6
TC2RB - 4JMY4 - F66VK - 9M3GV - H4J8G
C3KRB - CGQFB - 46WD6 - 77KX9 - P8HFG
XJCMT - R99MK - 8YPDH - FQKT2 - Q7G2T
VCHJY - Y9306 - FX2VV - C2GTR - PT2WT
CF4X9 - 2J28Y - XT42V - PGMGY - 8JCFG
HDYRK - XRYYP - 9WYY2 - YDDGY - YCXP6
VWPF8 - T9CX7 - 6G9GW - CB9GX - WXWDG
W2W7R - DW6DF - FPX2R - 2BTX4 - RDVQT
G9HTD - FTRB3 - YTPDG - 2742M - CY96T
G27WW - BM7Q2 - C7DX6 - M9DBH - 98PVG
KFQ26 - X7RJ7 - TVX2X - WF6TR - PTK6T
WK6CJ - H93X2 - UC4TP - VXTFJ - F7F46
XMF9C - V3PDM - 3U88K - 2BWT3 - H9Q9G
KXDXP - H7DRF - FBTW3 - MHJ94 - 2P9D6
FFVRX - PPBK9 - H68PY - KT63B - FMCCT
MFF4W - QM8XH - FDRP6 - TY2BR - BB2FT
DPGW9 - T9WPY - WV72J - RJ897 - 49WB6
QP34V - H78W2 - VKPV4 - QBQ8M - 9B276
XKRC8 - TPD49 - X6P8G - HYGCK - 4PKQG
H89WQ - PZDFH - 93PJ2 - 8XTJ3 - QWPWT
WDJWB - YH7FC - 7MB4T - TBCXB - 3KZV6
D9PW8 - G7FDH - TBQ6M - JFC39 - V6PDG
JHQ6R - QGXP9 - PC46G - KRH7K - P86VG
H9GRH - T3FQH - 4GHXV - XPTYQ - HC8XG
R7X8W - HHG47 - 7F9GK - 9XDMY - JRFDG
G26JH - RX8X3 - FRVJ6 - CRX3Y - 2TWX6
JH2JK - M8TKW - JH4GD - 7763W - 7JYQ6
JF7XF - TRMXP - 3GHDT - QJF7H - 96CK6
VXWXH - K7XYD - BYG89 - DG4DX - KQV3G
HGHPB - M6ZXF - 4F9F7 - RHMM4 - CTWD6
W8T8P - ZTZVQ - HTVF8 - KPQMH - Z4GQD
HWFQM - G4XB7 - KQMQV - HF39R - QWWVT
VPKVK - HPDHZ - HTDDC - BDRDM - 923FG
BC3PP - 88VCY - JPCD6 - 6TRXV - B8GRG
V97VV - T4QTX - Y7QHT - FR9VR - TV7M6
PQWQ7 - PBC28 - 9CPCD - VKGQT - FWM4T
TVMFM - GBMS8 - 8VB97 - B97YG - KT84G
T8R6G - GJMMX - TYQKV - V6YHD - VX77T
V8WYX - PCYMQ - BMRT9 - ZZRC3 - H3TMT
CPMG2 - C8P7Q - 8H98J - GKWD9 - RP66T
WQ92D - MDYQY - DMTGB - CHMVB - G4CK6
FB2CB - Q6V9P - GWB6Q - G8KF7 - 6YQF6
QQ3PT - 3D3Q6 - WX7RM - 9QBPK - Y8RWT
FD9X6 - CRWRK - DJ9CY - XXF99 - KQ4CT
FXFXV - GBMH6 - R9HK3 - KVXBH - MYMY6
FDPY3 - D6T29 - XM3FY - JPYCF - 3D4FT
TQJ37 - 2HPPK - WT4VW - BHMXD - 3P9G6
BCWXW - VHXFD - YF4RM - H2TMX - 7YHQT
VFMGM - 7MB24 - P9RWK - 38KV2 - 6KJG6
HTXHX - JXKGG - MY3WW - PPXKW - MPJDG
MVPCQ - M8H34 - TKYJX - YY98H - BJVV6
HKJJF - 93B3Y - K2KCD - M8H7B - G3XWG
PJF3Y - HGXK6 - GVFVM - WM24P - HJ2FT
P76J2 - KDMVT - D8WBX - D4D34 - 37476
P39PF - Q4CVG - M43CQ - 9F8BT - P8CFT
PXP62 - XC6XJ - WBPP2 - MTDXH - PXC36
PWG4V - RJDHH - F2QCH - 7Q84K - PB2MG
RYH33 - YF37W - DQ9DG - 432VW - F38K6
KH3GF - KHWF8 - HHBH3 - MTP7Q - V8263
MDFKF - 8M8HZ - 49GVX - 369JM - 6WGTG
JWYDH - 9CD96 - YHB72 - YYR38 - B6H3G
TXQX6 - MKCXM - 6KQF8 - FXWGP - GR37T
HG3GB - TCWKK - QDB8K - GP42X - WVVVG
DXC6Q - WQMFK - FG97B - YCKH3 - DXDHG
Q68YD - MVWR8 - KMPQ6 - KPF37 - DTKJ6
Q6GD4 - KW4Y4 - GBFPQ - X3VHX - RQCQT
BXBH9 - 8RKT7 - VWC4U - 2YWHY - 4BF26
MQW4M - VV44F - MG6CV - MBCJV - WM9TG
MRYRD - 28YY9 - XBXPV - FT8JR - 3FH36
WPHHK - 2K86M - DJHVD - YCKN3 - DWYDG
TFT2D - YMWFV - P6FPK - RJ4RW - HPC9G
G8F9R - WGCR9 - WHWBP - M3KT7 - VK3TG
TBCDV - HK8R4 - 6GKR7 - YVX6W - CQQQG
F4V7W - 9DDM2 - R8VHP - PG2DG - H9MF6
RV8GJ - 2X2JF - R7BVY - HR23Q - CB27T
MYM4Q - TF4XP - PCBKP - GQBQB - VRP7G
W3662 - 7FBJX - WKDXY - TPBC2 - J9386
QWHD3 - WJRMG - GZY3P - FXTVC - JDCQG
B4386 - 9769Y - 3VR88 - T63P3 - 3JJ4T
TW9WD - HWDC7 - VP6KP - F3GYV - T34YT
XRHGC - VVGDV - HGH7X - WX68X - 4QQBG
GR9X9 - 3QRBG - CFPTJ - FWFCW - 8DQB6
R977W - XRC46 - 77XJM - 9HJFQ - BHWYT
D78QG - XHCDH - YQD9K - FGW4P - RWGCG
MVP98 - JHY3Q - DJYY6 - DWFF2 - R2T46
VK6JC - QMD6X - VFB7M - 46493 - 3VJCT
KB7GV - MH689 - 4BWCT - QPYXG - 69MRT
PM6MF - YDG68 - MFV6Y - QJ4MD - 6FBJT
KKG2P - MGX4W - Y6FDV - C4PQV - DG9V6
VMCHR - QVWCC - XM6VC - CV389 - 2CT26
FCXFG - 4XG3P - 32RXV - PVBDB - 44DWT
W3TGH - 738CC - JBT88 - PTHD8 - F4CQG
DBWVG - BK79Y - CVT9H - CYRGX - 3TKCT
GYW4M - 7MHT7 - DR32K - 8PB48 - XXM7G
TMVB4 - VWDDT - QHTG2 - 4YQDB - FK9F6
RXM9G - J9BP8 - GHPPC - YBMT3 - 3R2V6
MCYWR - VV8K8 - PTKDQ - FPP3G - W29DG
GK3WK - RQMKF - 3QXGQ - CXRC8 - Q8GF6
KW66V - 8BGQD - J2F9W - K32YQ - RPM4T
C3MH2 - 8DP7G - JGQ7F - PM73H - YB3PT
G8KJY - X4KVK - FQPV8 - HG77P - TRYCG
KBVY8 - JFBWF - DKGQQ - MRPVD - P4G2T
XQ2BG - 77BPV - 7B3B9 - HBMVR - XC8P6
XPMBG - V4QT4 - 9YPDB - TKK4K - RWP8G
HWD3T - 8WVCD - HVCB6 - M9VH8 - YVB2T
GV7K8 - QHDY3 - VCRYV - P6PVB - KHQGT
BW8X2 - 647MH - CM8X2 - 4PD9V - B2CKG
FD97P - B3K2G - PBX37 - HXXGJ - J83CT
WM6CV - TGGK8 - 4BGT2 - 3XX76 - WFRDW
MRGG9 - G64FB - 6DK34 - 7Q6RD - 7V3R6
J82GP - JRHK2 - 8KHGM - 39BX7 - 2TPF6
V3Y3C - CM9GR - QP74P - 32V4C - 6J3B6
RRXHR - YPKQV - FD3R8 - PTYMW - 6PD7G
MBX63 - XPC3R - FKM7W - J2YR2 - R7JCM
JTPVT - BY4R6 - QY3PY - 4C6DD - 3YTGQ
GXQ6D - XFH8V - CVXHD - HHMGV - BJKQG
WMJ24 - P4GVG - B4BXF - DX4GR - VM9QT
J4B42 - K63WB - 8FX6F - 2GGHG - TQFFG
C79C6 - Q9YKH - YTBQ9 - 8B7WB - T9GGM
VTVD9 - VHJFG - GC376 - QHRJM - YY6PG
BM9FY - V6Y3V - GRM3B - 3WTTR - PTBWT
FG7DK - CW2D3 - BQHW2 - F8PMW - 862K6
D4MXG - 3QX3F - TX86C - FPBF4 - 6YXQT
WFX63 - CQR88 - MYHTC - TYHVF - RDH9G
T3FCY - QQMK2 - 4G84G - DV4X8 - MYDCT
WJYPQ - 7Q696 - KRPG7 - K2XHT - YKV4T
HCD6T - Q3M6B - M2BTQ - V7B7B - 6BCHT
Q7W2M - 9VPFY - 32WKD - M8QVQ - CFJFG
VCVG6 - QK649 - M49F8 - DC8CG - D7FCT
PQKKT - QB2KH - D2KBV - BD6HT - 8XJX6
FHDYC - CTKH7 - 36JY7 - 78CYW - YVRH6
R6K72 - J3HHY - H8KB9 - HQ76Y - H2W8J
HC369 - 2D8CV - 8P273 - 44Y9K - GQXC3
M7PWN - TMMHG - C8J6D - KWPJR - R38XG
B3PJW - 2FCXF - 7P7K6 - 8T8H3 - 7V3RT
JX6HD - WWGH6 - JKR8G - WV7QB - 44DQ6
V68HD - MBT4W - FFW2B - 2WBQP - 7HDDG
Q7HGD - G4FPY - 28YGM - RDF4R - 6RT7T
RC7JH - VTKHG - RVKWJ - HBC3T - FWGBG
HRVCP - 2GGVH - KMTTG - 67GRP - HJRDT
M9VVF - RTDY3 - FXGXF - YT9BC - FVDPG
FX2HD - PTD89 - MG7WX - KV82X - MH3PG
RP7VY - TJBCW - 23P74 - H47H9 - 7YFFG
P688V - 96M43 - 2JK2R - VYXJR - WVRDT
M3GQF - JP78W - 8VBJX - 6KVQD - 8M2G6
DHVMR - K4J3J - X7Y7M - W2HBP - CGHCT
VH3C6 - PXVPY - 72M79 - V7V3B - VRFJ6
RKKGW - HP6FF - MFYJ6 - TWRXM - 44MQ6
Q888R - DJRGC - QXVCC - GKH8K - 4KR66
G7YTJ - BX4VT - YXXDC - 343Y7 - QJJ9G
DBYJ8 - F2YW8 - FRVXC - R7QXV - 47RF6
WTXM7 - QD98Y - 2R7J6 - YWZPB - WJP9T
MZY7R - W3MB7 - R6P83 - HB6R9 - 9JCHG
DX7RB - 9W9GR - KFBMV - ZXHHR - JJP6T
GDW28 - QT37B - RP74D - 4VHTY - B6BHT
K362Y - XQZHT - DWKMK - WGR9J - Q7376
J6BMM - 4X366 - C6C4R - QVGYK - G8J8T
VX8MR - Q3JK3 - WWTT4 - D8CRX - 4FW6T
CD649 - PKJTQ - KHWPM - TC43M - RDRFG
VWXJ3 - Y7K39 - HPVQM - QG3XP - W3GBG
GBPTG - VHDDV - KP748 - 2J8RV - QPVGY
DMGFK - MWMMQ - QRHBF - GYTMJ - CW676
C4GMB - B23QQ - QPRCH - QX2C8 - 9CJVW
QFV8K - HXZBM - CM6R3 - RBRC7 - PDY2J
WGQMC - MC423 - 7T8MK - FYFTY - T9JQJ
GTVHQ - B8V2Y - 76T9Y - XBMFY - 3396V
DT9BD - K7W9C - YB4K6 - 2RQXD - K2HDW
VFJMK - P9XMW - 4KYXP - RVV89 - Q7J3J
FXJGV - V47K8 - 9TKJ3 - 4UVBT - CTCFW
TJKTG - TFVPY - YK87C - 8TJVV - BKRFV
HH872 - 6RM2K - FPPWV - V9HDB - BK708
FVV68 - CP77T - 3VFBV - J39XB - PBKHB
VYPK3 - 6V2M9 - XM76K - HJ7P9 - 3BMBJ
QQBV8 - GCGMC - 7CHW3 - 3F7MF - TC878
更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛. 网址: rolia.net/zh
(#217413@0)
2001-10-5 -04:00
This post has been archived. It cannot be replied.
Page address has been copied. To share, click to copy page address.
Share Online by QR Code

Back To Topic: 哪位有windows 98 英文版的CD KEY,不是OEM版的,我的找不到了,多谢!

Back To Forum: HOME枫下论坛枫下论坛主坛枫下家园生活杂事