ji4 ran2 ni3 yi3 jing1 cheng2 ren4 perfect le, wo3 jiu4 fang4 ni3 yi1 ma3 ba

rock_jack (大门)
(#297034@0)
2001-12-13 -05:00

回到话题: sunshine真是太温馨了。我要有你这样的老婆该多好。你**没。8-()

回到论坛: HOME枫下论坛枫下论坛主坛枫下家园生活杂事

URL:   
http://www.rolia.net/zh/post.php?f=0&p=297034