haha, eat grape not spit grape skin, not eat grape but spit grape skin

oto (ooo)
(#303239@0)
2001-12-18 -05:00

回到话题: 我绝不回国! --- ZT

回到论坛: HOME枫下论坛枫下论坛主坛枫下沙龙谈天说地

URL:   
http://www.rolia.net/zh/post.php?f=0&p=303239