xixi, chang jiao nv wang? : ) It should be 1.5m x 2m

holly (泡泡,泡泡,洋泡泡)
(#351158@0)
2002-1-29 -05:00

回到话题: 从国内买床单床罩过来,应该买尺寸多少的,这边的床尺寸是多少呀

回到论坛: HOME枫下论坛枫下论坛主坛枫下家园生活杂事

URL:   
http://www.rolia.net/zh/post.php?f=0&p=351158