ZHANG,XIULI 变成名字在前面也应该是XIULI ZHANG呀?

jini (jini)
7.为了清楚起见,英文名字写如ZHANG,XIULI 好?还是LIXIU ZHANG 好?怕他们眼花!
ZHANG,XIULI 变成名字在前面也应该是XIULI ZHANG呀?你可以填上ZHANG,XIULI 。
(#378681@0)
2002-2-24 -05:00

回到话题: 刚找到组织,请多关照! 我是特例吧!

回到论坛: HOME枫下论坛枫下论坛主坛加国之约探亲与团聚

URL:   
http://www.rolia.net/zh/post.php?f=0&p=378681