Q_Q呼叫老军医:我准备下个礼拜去出票了,Mar. 21,AC6转AC152,any problem?

jqian (Q_Q:MAR21抢滩多伦多)
(#385403@0)
2002-3-1 -05:00

回到话题: Q_Q呼叫老军医:我准备下个礼拜去出票了,Mar. 21,AC6转AC152,any problem?

回到论坛: HOME枫下论坛枫下论坛主坛加国之约准备旅程

URL:   
http://www.rolia.net/zh/post.php?f=0&p=385403