Fred, 你别急老马,要是他因为输了牌伤心,胳膊腿又疼,咱们可得罪不起哦!

afang (阿芳)
(#62774@0)
2001-5-7 -05:00

回到话题: nanana .... nana na .... nana nana ....(小声哼着小调)

回到论坛: HOME枫下论坛枫下论坛主坛枫下拾英心情随笔

URL:   
http://www.rolia.net/zh/post.php?f=0&p=62774